محورها

  • امنیت سیستم عامل و برنامه­ های کاربردی سامانه های هوشمند همراه
  • امنیت فرآیند توزیع برنامه های کاربردی سامانه های هوشمند همراه
  • بدافزارهای سامانه های هوشمند همراه و روش­های تحلیل آنها
  • امنیت زیرساخت و سخت افزار مورد استفاده سامانه های هوشمند همراه
  • حریم خصوصی و محافظت از کاربر
  • جرم شناسی
  • سیاست گذاری در امنیت سامانه های هوشمند همراه

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background