ساختار اجرائي

دكتر محمد خوانساری
رئیس همایش

مهندس نصراله جهانگرد
رئيس همايش

دكتر محمد حسام تدین
دبير کمیته علمي همايش

دكتر احمد خادم‌زاده
دبير کمیته اجرائي همايش

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background