اعضای کمیته سیاستگذاری

دكتر محمد خوانساری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دكتر احمد خادم زاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دكتر محمد حسام تدين
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس محمود خالقي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس رضا كلانتری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس سيد هادی سجادی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس مسعود بیکلریان
سازمان فناوری اطلاعات ايران

دكتر ابوذر عرب سرخي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background