اعضای کمیته علمی

دكتر محمد حسام تدین
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس محمود خالقي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دكتر حسين قرايي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس رضا كلانتري
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دكتر ابوذر عرب سرخي
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دكتر مرتضي براري
دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دكتر رضا عزمی
دانشگاه الزهراء

مهندس سید هادی سجادی
سازمان فناوری اطلاعات ایران

مهندس مسعود بیکلریان
سازمان فناوری اطلاعات ایران

دكتر محمد صیاد حقیقی
دانشگاه تهران

دكتر رسول جلیلی
دانشگاه صنعتی شریف

دكتر حمیدرضا شهریاری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس سعید کاظمی
شرکت ایرانسل

دكتر محمود رضا هاشمی
دانشگاه تهران

دكتر مهدي آبادی
دانشگاه تربیت مدرس

مهندس سجاد نفیسی
شرکت امن‌پرداز

دكتر مرتضی امینی
دانشگاه صنعتی شریف

دكتر مهدي راستي
دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر محمدحسین شیخی
دانشگاه شیراز

مهندس مرجان بحرالعلوم
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس عاطفه تركمن
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس محمود سعیدی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس افشين سوزني
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس اشكان پارسي
پژوهشگر

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background